EHS-pelet ima energetsku vrijednost od oko 5 kWh/kg. Pri tome, 2 kilograma peleta odgovara 1 litru lož ulja ili 1 m3 zemnog gasa.

EHS-pelet u suvom stanju može biti uskladišten najmanje 3 godine.

Lignin u drvetu povezuje pelet. Pojavljuje se u svim drvenastim biljkama. Vezivno sredstvo se nalazi u biljnim ćelijskim zidovima i vodi odrvenjavanju ćelija. Tokom postupka presovanja iverice putem visokog pritiska nastaju i visoke temperature, koje oslobađaju lignin iz drveta. Tako, nakon hlađenja nastaje stabilan pelet. U manjoj mjeri se može upotrijebiti dodatna sila.

Ne, tržište peleta je stabilno i ni na koji način nije povezano sa tržištem ulja. Upoređujući sa fosilnim gorivima, pelet bilježi samo mala povećanja. Sa drvenim peletom ste Vi nezavisni od svjetske politike razvoja i uvoza.

Da! Drvo izrasta neprekidno a obnavljajuća politika o šumama ne dozvoljava da se poruše sva stabla dok u istom vremenu ne izrastu nova. Trenutno, količina sirovine u velikoj mjeri premašuje potrebe.

Ne, za proizvodnju EHS-peleta ne moraju biti oborena stabla. Naš pelet se proizvodi od piljevine koja nastaje u velikoj mjeri prilikom obrade drveta.

Dobar kvalitet ima pozitivan utisak. Visokovrijedni pelet postiže visok stepen učinka. Vaša peć za grijanje se ne mora često čistiti i traje duže. Konstantno visok kvalitet EHS-peleta potvrđujemo putem svakodnevne kontrole.

Sagorjevanje peleta je CO2-neutralno. To znači da se oslobađa samo ona količina CO2 kolika je primljena u toku rasta drveta. Stoga je grijanje na pelet veliki doprinos boljoj klimi. Poslati E-mail. Sva polja obilježena zvjezdicom (*) moraju se popuniti. Kancelarija-Skladište-Direktor-PDV broj-Sud registra/Registarski broj