Dragana Lejic

 

Zamjenik Direktora: EHS-PELET d.o.o.

Telefon: +38753 490 555

E-Mail: d.lejic@ehs-pellets.com