Uslovi prodaje i isporuke

EHS PELLETS GmbH / EHS PELETS d.o.o.
10/2016

 

  1. Područje primjene
   • Na kompletne aktuelne i buduće zakonske odnose između EHS PELLETS GmbH / EHS PELETS d.o.o. (u daljem tekstu: „EHS“) i kupca u vezi sa pokretnostima („Predmeti isporuke“) primjenjuju se izričito sljedeći uslovi prodaje i isporuke (u daljem tekstu:“Uslovi isporuke“). Dobijanjem narudžbe od strane kupca, a najkasnije prihvatanjem pošijke naručenih predmeta isporuke, kupac prihvata sve obaveze ovih uslova dostave. U slučaju da kupac želi da primjenjuje ometajuće, odstupajuće ili dodatne uslove, njihova primjena od strane EHS je isključena, čak iako im se EHS ne protivi izričito

  2. Ponuda i zaključenje ugovora
   • Ponude od strane EHS su neobavezujuće i podrazumijevaju se samo kao zahtjev za predavanje narudžbe. Putem dotične narudžbe kupac predaje ponudu, kojom je on povezan sa EHS naredne dvije sedmice od njenog dospijeća. Do sklapanja ugovora dolazi tek nakon pismene potvrde ugovora od strane EHS rukovodstva i zasniva se isključivo na sadržaju potvrde ugovora i/ili na ovim uslovima isporuke. Usmeni dogovor ili obećanje zahtijevaju za njihovu pravosnažnost pismenu potvrdu od strane EHS. E-mail-ovi odgovaraju obrascu za pismeni zahtjev ove tačke pod 2.1.
   • EHS se ograničava od svih prava na sopstveni prodajni materijal (naročito na crteže, podatke o težini i masi) i uzorke. Oni ne smiju biti predani trećim licima i na zahtjev moraju biti vraćeni EHS bez odgađanja.
   • EHS isporučuje naručene predmete isporuke koji odgovaraju isključivo EHS standardnim opisima proizvoda, odnosno obilježjima proizvoda.
   • Potvrde naloga od strane EHS, koje sadržajno odstupaju od prvobitne narudžbe, važe kao prihvaćene, ako u roku od tri dana nakon prijema potvrde naloga ne budu odbijene od strane kupca.

  3. Rokovi isporuke i termini
   • Termini i rokovi isporuke su obavezujući, samo u slučaju kada su od strane EHS pismeno potvrđeni i kupcima EHS pravovremeno saopštene odnosno stavljene im na raspolaganje sve neophodne informacije vezane za ostvarivanje isporuke, specifikacije kvaliteta, date planove, podatke, odobrenja i dozvole i ako je uplaćen ugovoreni avans srazmjeran dogovoru. Ugovoreni rokovi počinju sa datumom potvrde naloga odnosno izjavom o prijemu. U slučaju kasnije dodatnih ili proširenih naloga, rokovi se srazmjerno pomjeraju.
   • Događaji koji su nepredviđeni, neizbježni i van domena uticaja EHS i od strane EHS neizazvani (kao viša sila, rat, prirodne katasrofe, štrajkovi, blokade, službene mjere, nedostatak energije ili sirovine, oštećenja usljed požara ili eksplozije, smetnje u saobraćaju ili preduzeću, nalozi viših lica ili slični događaji) oslobađaju EHS za vrijeme njihovog trajanja obaveze za pravovremenom isporukom ili izvršenjem. Ugovoreni rokovi se pomjeraju za trajanje smetnje; o pojavi smetnje će kupac biti obavješten na adekvatan način. EHS se ne obavezuje da trećim licima obezbjedi zamjensku robu. Ukoliko kraj smetnje nije vidljiv ili traje duže od dva mjeseca, svaka partija je ovlašćena da odustane od ugovora u pogledu ovih usluga.
   • S obzirom na isporuku onih predmeta isporuke, koje se odnose na EHS sirovine i dijelove isporuka, EHS se ograničava od pravovremene sopstvene isporuke.
   • Kupac se mora pobrinuti da je mjesto isporuke pristupačno za tipično silo-vozilo koje vrši isporuku peleta. Mušterija dalje treba da se pobrine da narudžba na dan isporuke može biti preuzeta od strane kupca ili ovlašćene osobe od strane kupca. Nastala odugovlačenja daju pravo na obračun zastoja nastalog za vrijeme čekanja.
   • Isporuka rasute robe slijedi tek nakon pripreme tehnički ispravnog spremnika. Skladišni prostor i jedinica za punjenje moraju odgovarati preporuci DEPV (Savez njemačkih energija-peleta) odnosno Önorm (u svakoj posljednjoj verziji). U ovo se naročito ubrajaju:
    *suv (normalna vlažnost zidova i vazduha) i statički stabilan skladišni prostor
    *prisustvo pogodne, funkcionalne i namjenski montirane strunjače za zaštitu od udara
    *prisustvo podupirača za uduvavanje i usisavanje sa uzemljenom spojkom za punjenje
    *rastojanje voda za punjenje do krova od najmanje 15 – 20 cm kao i maksimalnu potrebnu dužinu crijeva od 30 m
    *redovno čišćeno skladište (najkasnije nakon 2-3 punjenja kompletno ispražnjen i uklonjena prašina).
   • Za podobnost postrojenja za punjenje i spremnika je sam kupac odgovoran. Kupac, odnosno upravnik postrojenjem za grijanje ili njihov zastupnik mora se pridržavati relevantnih uputstava za punjenje postrojenja za grijanje određenog proizvođača peći za grijanje.
   • Ukoliko se isporuka od strane EHS oduži, kupac ima pravo da se povuče, ako je EHS namjerno odugovlačio i ako je kupcu zanemaren postavljeni rok za isporuku.
   • Ukoliko kupac dođe u situaciju da zakasni sa preuzimanjem robe ili povrijedi ostale dužnosti o saradnji, tada EHS ima pravo da bez povrede svojih ostalih prava istovari predmet pošiljke na odgovornost i teret kupca ili da otkaže ugovor.
   • EHS može iz opravdanih razloga kupcu da dostavi dio pošiljke, ukoliko su oni poznati kupcu. EHS ima pravo da iz opravdanog razloga odstupi od ugovorene pošiljke ili usluge, ukoliko je on poznat kupcu.
   • EHS nije obavezan da isporuku proizvoda iz ugovora izvrši putem vazdušnog saobraćaja ili sličnim ubrzanim transportom.

  4. Najmanja vrijednost i količina narudžbe, dostava, pakovanje, opasanost prilikom predaje
   • Posredstvom posebnog dogovora podrazumijevaju se isporuke EHS PELETS d.o.o. Ex Works (EXW) Modrica und der EHS PELLETS GmbH Ex Works (EXW) Friedland (Incoterms 2010).
   • Ako se u pojedinačnom slučaju dogovori pošiljka to podrazumijeva isporuku sa istovarom sa vozila.
   • Predmet pošiljke se šalje od strane EHS u uobičajenim pakovanjima. U slučaju da se isporuka ostvaruje posredstvom paleta, kontejnera, vreća ili ostalih pakovanja, za troškove koji nastaju tom prilikom biće ispostavljen račun. Kupac dobija, nakon povrata našem dotičnom skladištu i pod uslovom provjere robe, bonifikaciju u visini obračunatog iznosa.
   • Opasnost preuzima, sa preuzimanjem predmeta pošiljke kupac posredstvom transportnog preduzeća ili sam kupac. Ukoliko se odugovlači predaja ili isporuka od strane kupca iz opravdanih razloga, tada se odgovornost o danu saopštenja spremnosti isporuke predmeta pošiljke prenosi na kupca.

  5. Cijene, uslovi plaćanja
   • Svi nalozi se definišu do trenutka prijema narudžbe po važećim cijenama i popustima, ako između ugovornih strana ne budu donesene drugačije odredbe.
   • Sve cijene EHS podrazumijevaju isključivo dotični zakonski porez. Ako između EHS i kupca nije drugačije dogovoreno, kupac snosi moguće dodatne poreze; ovo važi naročito za ukupne poreze na dobit ili slične poreze u zemlji iz koje EHS izdaje račune. Takvi porezi se obračunavaju u računu u zakonski propisanom iznosu i tome odgovarajući moraju se platiti. Za isporuke EHS PELLETS GmbH van Evropske Unije, kupac se obavezuje da obezbjedi odgovarajuću izvoznicu unutar 20 radnih dana od datuma izdavanja računa. Ako ova potvrda nije dostavljena, EHS ima pravo da ponovo fakturiše porez. Za isporuke unutar EU kupac se obavezuje da se potvrdi EHS posredstvom potvrde dospijeća, koja odgovara zahtjevima na osnovu paragrafa 17a odjeljka br. 2 Propisu o sprovođenju poreza na dobit (UstDV), da su proizvodi iz ugovora dospjeli u određenu zajednicu. Ako EHS ne dobije ni ovu potvrdu niti je može od trećih lica zahtjevati, EHS ima pravo da ponovo fakturiše porez na dobit kupcu.
   • U slučaju povećanja troškova nebitno koje vrste, a naročito povećanja cijene sirovina, EHS ima pravo da sa kupcem pregovara o cijeni. Obje strane ove pregovore moraju sprovesti u povjerenju. Ako se strane unutar 3 mjeseca od početka pregovaranja o cijeni ne mogu složiti oko novih cijena jedne strane, obje strane imaju pravo da otkažu, između njih već postojeće okvirne ugovore i pregovore oko cijena kao i sve pri tom sklopljene ugovore o isporuci, sa važenjem od odmah. Ugovori koji su već u procesu sprovođenja odvijaće se i u procesu otkazivanja.
   • EHS ima pravo da za djelimične isporuke u smislu Tačke 3.9 ispostavi djelimične račune.
   • Svaki račun od EHS je odmah plativ bez odugovlačenja, ako nije drugačije dogovoreno. Pri bezuspješnom dospijeću nastupa odgađanje. Uplate kupca važe kao uspješne tek onda kada EHS može da raspolaže uplaćenim sredstvima.
   • Ukoliko kupac odugovlači sa plaćanjem, EHS ima pravo da zahtjeva zatezne kamate u zakonskoj visini. Zahtijevanje dalje odštete ostaje netaknuto.
   • Kupac ima pravo na prebijanje duga ako je ustanovljeno da je njegov kontra zahtjev nepovrijeđen ili pravosnažan.
   • Za zahtijevanje prava zadržavanja kupac je ovlašćen kada se ustanovi da je njegov kontra zahtjev utemeljen na istom ugovoru te da je nepogažen ili pravosnažan.
   • Ukoliko EHS prepozna nakon zaključenja ugovora opasnost od neispravne valjanosti, EHS ima pravo da još ne uplaćene isporuke sprovede putem avansnog plaćanja ili kaucije. Ukoliko avansno plaćanje ili kaucija nije izvršeno nakon mjerodavnog roka , tada EHS može da obustavi isporuke do trenutka izvršenja avansne uplate ili kaucije ili da otkaže sve dotične ugovore u potpunosti ili djelimično. Zahtjevi za ostalim pravima ostaju slobodni EHS.

  6. Pouka o pravu opoziva
   • Potrošači imaju pravo da u roku od četrnaest dana opozovu ugovor bez navođenja razloga. Rok za opoziv iznosi četrnaest dana od dana kada ste Vi ili treće lice koje je imenovano od strane Vas, a koje nije prevoznik, preuzelo robu. Da biste ostvarili Vaše pravo opoziva od EHS-PELLETS GmbH, morate da informišete direktora EHS-PELLETS GmbH Stefana Grewe, Hindenburg Straße 24, 37154 Northeim, E-Mail: s.grewe@ehs-pellets.de putem jednoznačnog objašnjenja o Vašoj odluci da opozovete ovaj ugovor. Da biste ostvarili Vaše pravo opoziva od EHS-PELETS d.o.o., morate da informišete direktora EHS-PELETS d.o.o. Emira Mehmedovića, EHS-PELET d.o.o., Belinska 67, Modriča,RS, BiH, E-Mail: e.mehmedovic@ehs-pellets.de putem jednoznačnog objašnjenja o Vašoj odluci da opozovete ovaj ugovor. Za očuvanje roka opoziva dovoljno je da pošaljete saopštenje o vršenju prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.
   • Ako opozovete ugovor, vratićemo Vam novac za sve uplate koje smo dobili od Vas , ukljušujući i troškove isporuke, a najkasnije za četrnaest dana od dana kada je kod nas stiglo saopštenje o opozivu ovog ugovora. Za ovaj povrat novca primjenjujemo isti način uplate koji ste Vi koristili pri posljednjoj transakciji osim ako sa Vama nije izričito drugačije dogovoreno; ni u kojem slučaju Vam neće biti obračunata odšteta prilikom povrata novca. EHS može da Vam uskrati povrat novca, sve dok ne dobije nazad robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali nazad, zavisno od toga koje od ovoga dvoga se prvo desi. Robu morate bez odugovlačenja da predate ili pošaljete nazad u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste EHS obavjestili o opozivu ovog ugovora. Rok je zagarantovan, ako Vi vratite robu prije isteka roka od četrnaest dana. Direktne troškove slanja robe nazad morate Vi preuzeti. Troškovi se procjenjuju najviše na 125,00 evra. Morate nadoknaditi moguć gubitak vrijednost robe samo ako se ovaj gubitak vrijednosti za ispitivanje kvaliteta, osobina i funkcionalnosti robe ne svodi na neophodni odnos sa njom.
   • Pravo na opoziv ne postoji ako se uskladištu kupca nalazi pelet, koji je od strane EHS isporučen, pomiješan sa ostacima drugog drvenog peleta, pošto u tom slučaju drveni pelet nije pogodan za povrat. Može se zanemariti da je u pitanju mješavina, ako količina ostatka punjenja ne iznosi više od deset procenata kapaciteta skladišta.
    Kraj pouke o pravu opoziva

  7. Zadržavanje svojine
   • Predmeti isporuke ostaju sve do potpune isplate ukupnih zahtjeva EHS u trgovačkoj povezanosti sa kupcem u vlasništvu EHS.
   • Tokom računa koji je još u opticaju važi da je rezervisano vlasništvo za osiguranje EHS saldo potraživanja.
   • Otuđenje predmeta isporuke koji su navedeni pod zadržavanje svojine („Zadržani proizvodi“) je dozvoljeno kupcu samo u trgovini određenoj pravilima. Kupac EHS ustupa već sad potraživanje od daljeg otuđenja; EHS već sad preuzima ovo ustupanje. Kupac je opozivo opunomoćen da u sopstveno ime naplati povjerenički ustupljena potraživanja. EHS može ovu punomoć kao i odobrenje za daljim otuđenjem opozvati kada je kupac u zaostatku sa bitnim obavezama kao što je na primjer plaćanje EHS; u slučaju opoziva EHS ima pravo da sam naplati potraživanje. Kupac nema pravo da založi isporučenu robu za osiguranje ostvarivanja ili ostalog vlasništva kojim raspolaže EHS. Ukoliko kupac otuđi isporučenu robu poslije prerade ili promjene ili nakon vezivanja i miješanja sa drugom robom tada važi da odstupanje od zahtjeva odgovara samo u dogovorenoj visini dijela koji odgovara između EHS i kupca ugovorenoj cijeni dodajući siguronosnu maržu od 10% ove cijene.
   • Kupac će EHS ustupiti u svako vrijeme sve željene informacije o isporučenoj robi ili o zahtjevima. Pristup i zahtjev trećeg lica na isporučenu robu kupac mora odmah i predajom neophodnih dokumenata da prikaže EHS. Kupac će istovremeno treće odnosno treća lica uputiti na zadržavanje prava svojine. Troškove odbrane ovakvih pristupa zahtjeva i snosi kupac.
   • Kupac se obavezuje, isporučenu robu za vrijeme zadržavanja prava svojine koliko je moguće, da označava kao vlasništvo EHS i da sa njom postupa brižno.
   • Ukoliko ostvarena vrijednost premaši osiguranje ukupnih osiguranih potraživanja EHS za više od 10 %, tada kupac ima pravo da zahtijeva deblokadu.
   •  Ako kupac dođe u situaciju odugovlačenja sa bitnim obavezama kao na primjer plaćanje EHS , tada EHS može da bez povrede ostalih prava, isporučenu robu vrati i nakon povlačenja ugovora radi zadovoljenja dospjelih potraživanja prema kupcu da iskoristi na drugi način. U slučaju zahtijevanja povrata robe kupac će EHS ili opunomoćenom od strane EHS omogućiti pristup isporučenoj robi. Ukoliko EHS na osnovu ovih odredbi zahtijeva povrat robe tada ovo ne važi samo kao povlačenje ugovora.

  8. Kvalitet, Prava kupca prilikom manjkavosti, Obaveze ispitivanja
   • Predmet isporuke ukazuje pri opasnom preuzimanju ugovoreni kvalitet; ugovoreni kvalitet odmjerava se izričito prema, između dvije strane pismeno ugovorenim konkretnim sporazumom o osobinama, karakteristikama i tehničkim karakteristikama predmeta isporuke, koje su navedene u standardnom opisu proizvoda odnosno oznakama proizvoda („Dogovor oko kvaliteta“). EHS ne preuzima opšte garancije za podobnost njihovih predmeta isporuke za od strane kupca posebnu svrhu upotrebe. Sam kupac je odgovoran za odluku , da li je proizvod, koji odgovara konkretnom sporazumu o osobinama, karakteristikama i tehničkim karakteristikama, podoban za određenu svrhu i za vrstu njegove primjene.
   • Podaci u katalozima, cjenovnicima i ostalom info materijalu proslijeđenom kupcu od strane EHS kao i navodi opisa materijala se ni u kom slučaju ne podrazumijevaju kao kvalitet predmeta isporuke; takve garancije kvalieteta moraju biti izričito pismeno dogovorene.
   • Trgovačka odstupanja u količini i težini u okviru do 10 % od naručene količine su dopuštena. Dopušteno je takođe i trgovačko odstupanje od kvaliteta, koji je zahhtijevan od predmeta isporuke.
   • Prava kupca zbog manjkavosti predmeta isporuke pretpostavljaju da on nakon preuzimanja predmeta isporuke i EHS pismeno saopšti manjkavost putem navoda broja računa hitno a najkasnije dvije sedmice nakon preuzimanja robe; jasna oštećenja prilikom transporta kao i nepotpune ili očigledne netačne isporuke moraju se EHS hitno nakon njihovog otkrivanja pismeno saopštiti.
   • Prilikom svake žalbe na manjkavosti, EHS ima pravo na razgledanje i ispitivanje zahtijevanog predmeta isporuke. Za to će kupac EHS dozvoliti neophodno vrijeme i zgodu. EHS može od kupca da zahtjeva da on zahtjevani predmet isporuke pošalje EHS nazad na teret EHS.
   • Manjkavost će EHS odstraniti, po sopstvenom izboru, putem besplatnog uklanjanja manjkavosti ili putem zamjenske isporuke nemanjkave robe (uopšteno „Uklanjanje nedostataka proizvoda“).
   • U svrhu uklanjanja nedostataka proizvoda nastalih troškova transporta, prevoza radne i materijalne troškove (ali ne i troškove rastavljanja i sastavljanja) preuzima EHS. Ukoliko se žalba za manjkavost dokaže namjernom ili grubo nenamjerno neopravdana i bila je kupcu prije podizanja žalbe za manjkavost prepoznatljiva, tada je on EHS dužan da izvrši zamjenu svih u ovoj vezi nastalih potraživanja i obeštećenja (na primjer troškove prevoza ili isporuke).
   • Ukoliko uklanjanje nedostatka proizvoda ne bude sprovedeno, neprihvatljivo je kupcu ili je EHS odbio otklanjanje nedostataka proizvoda tada kupac može da odstupi od ugovora po njegovom izboru odgovarajućom zakonskom regulativom, nabavnu cijenu da umanji i/ili da zahtijeva nadoknadu štete, u skladu sa stavkom 8 ili nadoknadu njegovih potraživanja.
   • Rok zastarijevanja za prava kupca zbog manjkavosti iznosi dvanaest mjeseci od trenutka isporuke predmeta isporuke kupcu. Za zahtjeve za nadoknadu štete kupcu iz drugih razloga nego manjkavosti predmeta isporuke kao i na, s obzirom na prava kupca, kod podmuklo prešućenih ili namjerno uzrokovanih manjkavosti važi zakonski rok zastarijevanja.

  9. Garancija i nadoknada štete
   • Za lako nemarne povrede bitnih ugovorenih obaveza odnosno „Kardinalnih obaveza“, garancija od strane EHS je ograničena visinom štete koja je pri sklapanju ugovora predvidiva tipičnim ugovorom. Bitne ugovorene obaveze (odnosno kardinalne obaveze) su takve obaveze koje kupcu obezbjeđuju pravnu poziciju koja mu upravo garantuje prema njenom sadržaju i svrsi, kao i takve čije ispunjenje omogućava prema propisu sprovođenja ugovora uopšte i čijem poštivanju je kupac redovno povjeren ili smije vjerovati. EHS ne garantuje za nemarnu povredu drugih, kao u tački 8.1 navedenih, obaveze iz ugovora.
   • U preostalom, zakonska prava kupca na nadoknadu štete ostaju nedirnuta; EHS garantuje posebno kod namjere i grubog nemara u punoj visini.
   • Već spomenuta garantna ograničenja u tačkama 9.1 i 9.2 ne važe u slučajevima prisilne zakonske garancije (naročito prema zakonu o garanciji za proizvod), namjerno nemarnog ugrožavanja života tijela ili zdravlja od strane EHS , od strane EHS predatih garancija ili podmuklo prešućenih manjkavosti.

  10. Garancija za proizvod
   • Ukoliko kupac otuđi predmet isporuke, tada on oslobađa EHS u internom odnosu na zahtjeve za garancijom za proizvod, od trećeg lica ukoliko je on odgovoran za garanciju izazvanih manjkavosti.

  11. Pravne manjkavosti i zaštitna prava
   • EHS nisu poznate nikakvi zakonski ustanovljeni zahtjevi trećih lica koji ometaju u skladu sa ugovorenom primjenom isporučenih predmeta. EHS ne preuzima gore garanciju za pravne manjkavosti.
   • Kupac je dužan da EHS informiše ako on zbog, u skladu sa ugovorenom i određenom primjenom isporučenih predmeta od strane tećih lica u pogledu povrede zaštite prava, iskoristi pravo ili treće lice mu da ovlašteni zahtjev. Isto važi ako se kupcu na drugi način skrene pažnja na to da u skladu sa ugovorom upotreba isporučenih predmeta povrijeđuje prava trećeg lica. U ovim slučajevima EHS ima pravo na vanredni otkaz postojećih ugovora isporuke. EHS takođe ima pravo na otkaz postojećih ugovora isporuke ako EHS prijeti opasnost da će, sprovođenjem ugovora isporuke, sam povrijediti prava trećeg lica.
   • U slučaju napada trećeg lica na kupca u smislu tačke 10.2, EHS će kupca u odbrani prava protiv trećeg lica, najjače poduprijeti. Uslov za to je da kupac nije predao trećem licu izjavu za terećenje od strane EHS.

  12. Opšte odredbe
   • Kupac ne smije njegova prava protiv EHS bez pismene saglasnosti EHS da prnese na treće lice.
   • Promjene ili dopune ugovorenih obaveza između EHS i kupca i/ili ovi uslovi isporuke kao i dodatni dogovori moraju biti u pismenom obliku. Ovo važi takođe i za izmjenu ovih uslova u pismenom obliku.
   • Ako je odredba ugovorenih obaveza između EHS i kupca i/ili su ovi uslovi isporuke potpuno ili djelimično nedjelotvorni, tada djelotvornost preostalih odredbi ostaje netaknuta. Strane se obavezuju, u ovom slučaju da će nedjelotvorne odredbe zamjeniti djelotvornim odredbama, koje su najbliže privrednoj svrsi nedjelotvornih odredbi.
   • Mjesto izvršenja za sva obostrana prava sa EHS-PELLETS GmbH je Northeim.
   • Nadležni sud za sve parnice iz ugovora sa EHS-PELLETS GmbH je Hamburg. EHS-PELLETS GmbH ima pravo da kupca tereti na bilo kojem grugom sudu. Važi pravo Savezne Republike Njemačke uz izuzimanje Sporazuma Ujedinjemih nacija o Ugovorima o međunarodnoj trgovini robom (CISG; UN-Pravo kupovine).
   • Mjesto izvršenja za sva obostrana prava sa EHS-PELETS d.o.o. je Modriča.
   • Nadležni sud za sve parnice iz ugovora sa EHS-PELETS d.o.o. je Modriča. EHS-PELETS d.o.o. ima pravo da kupca tereti na bilo kojem grugom sudu. Važi pravo Bosne i Hercegovine uz izuzimanje Sporazuma Ujedinjemih nacija o Ugovorima o međunarodnoj trgovini robom (CISG; UN-Pravo kupovine).